2008 - 2018 IK is klaar.

De kunstenaarsresidentie Stichting IK sluit na 10 jaar haar deuren.
(English version below)

In 1995 startte Jan van Munster Stichting Plus Min in zijn vorige woonplaats Renesse. Een kunstenaarsresidentie in twee paviljoens in de vorm van een + – . Een imposante reeks aan projecten en tentoonstellingen volgde.

Verdreven door steeds dichter oprukkende campings verhuisde Van Munster in 2005 naar Oost-Souburg. Op het terrein rond de monumentale watertoren begon hij opnieuw. Hij creëerde er zijn IK-eiland. Met de verworvenheden van Stichting Plus Min richtte hij daar in 2006 Stichting IK op.

Het uitgangspunt van de kunstenaarsresidentie is dat een kunstenaar de blik op de eigen praktijk kan verfrissen, door tijdelijk binnen een andere context te werken. In 1995 was dit concept baanbrekend en uniek.
Inmiddels zijn onder invloed van veranderingen in het cultuurbeleid de inkomstenbronnen voor kunstenaars verschraald. Het aantal gastateliers daarentegen laat wereldwijd een immense groei zien. De speciale formule van toen is een reguliere voorziening geworden. Veel kunstenaars zien zich genoodzaakt ervan gebruik te maken. De dynamiek die hiermee gepaard gaat, is ver verwijderd van Van Munsters oorspronkelijke intentie en het intieme karakter van IK. Het bestuur is daarom met hem van mening dat het model aan vernieuwing of wel vervanging toe is. Ook is onze overtuiging dat het exploiteren van basisvoorzieningen niet de taak van vrijwilligersorganisaties kan zijn.

Wij kijken terug op een dynamische, inspirerende, maar ook intensieve periode van 10 jaar Stichting IK. Met plezier en passie hebben wij ons ingezet voor de promotie van kunst en kunstenaars, door ruimte te bieden voor onderzoek, experiment en verdieping.

Wij danken alle kunstenaars voor hun onvergetelijke projecten en iedereen, met name onze vrijwilligers, die Stichting IK samen met ons heeft gedragen.

Het bestuur van Stichting IK, mede namens Jan van Munster

(Deze website wordt per 1 juli 2018 verwijderd)

***
2008 – 2018 IK has come to an end.
The artists’ residence of the IK Foundation will close its doors after 10 years.

In 1995, Jan van Munster started the Plus Min Foundation in his former place of residence Renesse. An artists’ residence in two pavilions shaped like a + and a -. An impressive series of projects and exhibitions followed.

Forced by ever-encroaching campsites, Van Munster moved to Oost-Souburg in 2005. On the grounds surrounding the monumental water tower he started all over again. He created his IK island there. With the attainments of the Plus Min Foundation, he founded the IK Foundation in 2006.

The idea behind this artists’ residence is to allow artists to refresh their insight into their own practice by working in a different context for a while. In 1995 this concept was ground-breaking and unique.
In current times, the sources of income for artists have seriously depleted due to changes in culture policy. On the other hand, the number of guest studios shows a huge increase worldwide. The special formula of those times has become a regular facility. Many artists are forced to use it. The accompanying dynamics are far removed from Van Munster’s original intention and IK’s intimate character. With him, the board is therefore of the opinion that the model should be updated or replaced. It is also our conviction that the exploitation of basic facilities cannot be the task of voluntary organizations.

We look back on a dynamic, inspiring but also intensive period of 10 years of the IK Foundation. We have devoted ourselves with pleasure and passion to the promotion of art and artists, by offering space for research, experiment and deepening.

We thank all artists for their unforgettable projects and everyone, especially our volunteers, who has carried the IK Foundation together with us.

The board of the IK Foundation, also on behalf of Jan van Munster

(This website will be removed on 1 July 2018)